Eucharystyczny Ruch Młodych ( ERM )

  1. Prezentacja wspólnoty księdzy Arcybiskupowi  w trakcie wizytacji kanonicznej

    Ekscelencjo! Drogi Księże Arcybiskupie!

,,Wychowywać dusze dla Boga to najpiękniejsze powołanie” te słowa siostry Urszuli Ledóchowskiej założycielki Eucharystycznego Ruchu Młodych

od wielu lat towarzyszą mi w mojej pracy katechetycznej.

Pragnę przedstawić dziś Księdzu Arcybiskupowi delegację grupy składającej się z 20 członków najmłodszych mieszkańców naszej parafii           i uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich mieszczącej się na terenie parafii – Eucharystyczny Ruch Młodych.

Jesteśmy jedną z pierwszych wspólnot zawiązanych w diecezji Wrocławskiej. Działamy od 1994 roku w Parafii Św. Rodziny, w której Księdzem Proboszczem był świętej pamięci Ksiądz Prałat Stanisław Pikul założyciel, fundator i budowniczy naszej obecnej świątyni.

Koło ERM pod patronatem Świętego Brata Alberta to nadzieja i skarb utworzonej w 2001 roku wspólnoty Kościoła Świętej Siostry Faustyny.

Celem formacyjnym ERM jest pragnie poznawania Chrystusa ukrytego w Eucharystii dzięki pielęgnowaniu głębokiej więzi z Nim podczas przyjmowania Komunii Świętej. Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni. Systematycznie w pierwszą niedzielę miesiąca bierzemy udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu podczas Mszy Świętej dla dzieci o godz. 11.00. Raz w tygodniu mamy spotkania formacyjne, na których rozważamy fragmenty z Pisma Świetego.

Nasi patronowie Święta Siostra Faustyna i Święty Brat Albert przekazywali wiarę poprzez uczynki miłosierdzia, byli oddani Panu Bogu i w pełni ufali Mu, dlatego postanowiliśmy sobie, że zawsze będziemy mieć ręce pełne dobrych uczynków. Chcemy w ludziach dostrzegać oblicze Chrystusa, dlatego organizujemy akcje charytatywne pomagając potrzebującym, samotnym i chorym, opiekujemy się grobami i pomnikiem Orląt Lwowskich na pobliskim Cmentarzu Sępolno, przygotowujemy przedstawienia teatralne na Dzień Papieski, jasełka, misteria paschalne z okazji świąt.

,,Panie, poślij mnie, abym głosił Imię Twe” to nasze motto, uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował. Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze. Ojcem duchowym ERM jest Ksiądz Proboszcz Marek Dutkowski, który służy dzieciom w sakramencie pokuty i czuwa nad prawidłowym kształtowaniem ich sumień. Uczestniczymy także w spotkaniach formacyjnych Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

Staramy się być ,,słonecznikami rozsiewającymi naokoło promyki ciepła, światła i Bożego szczęścia.”

Katechetka Anna Zagórska

 

Wypowiedzi uczniów na temat uczestnictwa w spotkaniach ERM:

– Jakub: ,,Chce służyć Panu Jezusowi.”

– Dominik: ,,Dzięki ruchowi staram się mieć dobre serce.”

– Małgosia: ,,Praca nad charakterem, zwalczanie własnych słabości jest niezwykle trudne. Aby zrobić postęp, należy spojrzeć na siebie, a to wymaga wielu wyrzeczeń. Lecz kto powiedział temu, co idzie piechotą do Nieba, jest łatwo? Można pojechać samochodem, lecz co począć, gdy zabraknie paliwa.”

– Maja: ,,Uczestnictwo w ERM daje mi siłę, wiarę, nadzieję i uczy większej miłości. Staję się lepszym człowiekiem i będę miała z Panem Bogiem lepszy kontakt.”

– Klaudia: ,,ERM daje mi świadomość, że jestem częścią Kościoła.”

 

 

 

Cele ERM :

– Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;

– Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;

– Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;

– Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;

– Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;

– Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

 

Formację w ERM-ie streszczają 4 krótkie zasady:

Żyj Mszą Świętą

Naszym Królem jest Jezus Eucharystyczny! Staramy się więc często spotykać się z naszym najlepszym Przyjacielem, ukrytym w Hostii. Nasze spotkanie z Jezusem nie może się jednak ograniczać jedynie do chwil spędzonych na Eucharystii, lecz mamy nieustannie, każdego dnia żyć Mszą św. Powinniśmy starać się, aby nasze życie prawdziwie było Eucharystią, czyli dziękczynieniem, a nasze czyny powinny świadczyć o Jezusie, którego nosimy w naszych sercach.

Czytaj Ewangelię!

Każdy członek ERM-u powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas. Św. Urszula Ledóchowska mówiła: „Czytając Ewangelię, poznasz Jezusa, stanie ci się On coraz bliższy.” Dlatego właśnie powinniśmy nie tylko z uwagą uczestniczyć w Liturgii Słowa, która ma miejsce podczas Eucharystii, ale także w naszych wspólnotach i indywidualnie wsłuchiwać się w Ewangelię.

Kochaj bliźnich!

Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich. Mamy starać się dostrzec Boga w każdym człowieku, którego spotykamy na swojej drodze. Członek ERM-u stara się wykorzystać każdą okazję do służenia bliźnim z miłością, nawet w codziennych, zwyczajnych sytuacjach oraz być życzliwy, otwarty i radosny.

Bądź trzynastym apostołem!

Dokładnie tak! Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa w swoim otoczeniu. Członek ERM-u powinien głosić Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale i czynem oraz wiernie kroczyć za swoim Mistrzem – Chrystusem.

 

2.

Powitanie Księdza Arcybiskupa przez dzieci – piątek 30.09.2016

 

Taki piękny czas, uroczysta chwila –

Pasterz, Ojciec jest wśród nas, wiec witamy mile.

Skromny dom, niski próg, lecz gościnne serce.

Pośród nas mieszka Bóg –

wielkie dla nas szczęście.

 

My możemy służyć Mu, w liturgii ołtarza,

czytać Pisma Jego słów, ich prawdę rozważać.

My możemy czerpać stąd siłę do dobrego.

Ojcze pobłogosław nam na trud dnia każdego.

I pozostań, Ojcze, tu jak najdłużej z nami.

Pamięć o tym pięknym dniu, w sercach zachowamy.

 

„Miłosierdzie jest podstawowym prawem,

które mieszka w sercu każdego człowieka,

gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata,

którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga,

która łączy Boga z człowiekiem,

ponieważ otwiera serce na nadzieję

bycia kochanym na zawsze (…)”

                                  Ojciec Święty Franciszek

Kochany Księże Arcybiskupie!

Witamy Cię serdecznie w imieniu dzieci Parafii pod wezwaniem Świętej Siostry Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Jesteśmy najmłodszymi przedstawicielami parafii: uczniami Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich, członkami Eucharystycznego Ruchu Młodych i Skautami Europy.

Czujemy ogromną radość, że w Roku Miłosierdzia zaszczyciłeś nas swoją obecnością i możemy przygotować się do ważnego wydarzenia dla naszej wspólnoty jak konsekracji i poświęcenia naszej świątyni.

Życzymy Księdzu Arcybiskupowi, aby wizytacja kanoniczna w naszej parafii przebiegła pomyślnie. Aby Pan Jezus Miłosierny obdarzył Księdza Arcybiskupa wieloma potrzebnymi łaskami: światłem Ducha Świętego, pokojem serca, dodawał sił i zdrowia w codziennych obowiązkach. Z serca zapewniamy o naszej modlitwie.

Prosimy o pasterskie pouczenie i błogosławieństwo podczas uroczystej Mszy Świętej, w czasie której nasi starsi koledzy i koleżanki przystąpią do sakrament Bierzmowania.

 

Przygotowała katechetka Anna Zagórska

 

 

3.

Powitanie księdza Arcybiskupa przez dzieci – niedziela 9.10.2016

 

Mam miejsce, do którego często wracam.

Stoi na fundamencie miłości,

otaczają go ściany zrozumienia,

zdobią witraże tajemnicy.

 

Przy wejściu obmywam się świętą wodą,

na stole Zbawczy Pokarm,

to o Niego tak zabiegam…

Życiodajne słowo Ducha…

W największych głębinach ciemności pali się wieczne światło,

moje źródło ciepła.

W zaciszu miejsce żalu i przebaczenia,

to ono udziela mi czasem schronienia.

W powietrzu unosi się zapach kadzidła

a może modlitwy jakaś siła dziwna…?

 

Wyczuwam obecność, nie jestem pewna kogo.

Im częściej tam przychodzę,

tym bardziej w zadziwieniu staję…

Otacza mnie tajemnica błoga,

a może to obecność Boga?

 

 

 

 

 

 

Kochany Księże Arcybiskupie!

Jesteśmy najmłodszymi przedstawicielami Parafii pod wezwaniem Świętej Siostry Faustyny, Apostołki Miłosierdzia.

W imieniu wszystkich parafian serdecznie witamy Cię i prosimy Waszą Ekscelencję o dar konsekracji naszej świątyni.

W liturgii obrzędu konsekracji świątyni, w modlitwie poświecenia czytamy: ,,Kościół szczęśliwy jest, mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni, stoi na fundamencie Apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus.”

Czujemy ogromną radość i powagę dzisiejszego święta, że w Roku Miłosierdzia bierzemy udział w tak ważnej, historycznej dla naszej wspólnoty uroczystości, która będzie wspominana, co roku przez przyszłe pokolenia.

Od tej chwili świątynia nasza stanie się przestrzenią sakralną, a my sami domownikami Boga. Od tej chwili nasza wspólnota parafialna stanie się częścią wielkiej, żywej wspólnoty Ludu Bożego.

Wierząc, że Bóg jest miłością i Dawcą Pokoju, umocnij nas, Drogi Księże Arcybiskupie, w wierze Kościoła, abyśmy z wielką wyobraźnią miłosierdzia budowali cywilizację miłości i pokoju. Prosimy Cię dziś o dar konsekracji naszego kościoła, prosimy również o modlitwę za nas i z nami, o Słowo Boże,   a na koniec o pasterskie błogosławieństwo.

Życzymy Księdzu Arcybiskupowi światła Ducha Świętego, pokoju serca, opieki Najświętszej Maryi Panny. Z serca zapewniamy o naszej modlitwie.

Przygotowała katechetka Anna Zagórska