Sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji!

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod
kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania
Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji
Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian,
które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach
religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.
Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z
obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi
Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia
strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w
Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i
współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.
1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest
wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z
różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach
IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w
grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest
podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez
uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej
znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami
psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność
dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z
Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do
średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie
jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten
sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu
zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to
krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa
nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej
tygodniowo.
Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-
wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości
bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku,
kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące
zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny,
społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.
Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa
rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53,

ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką
trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.
Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez
wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo
demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak
i niewierzących.
Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i
wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w
polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres:
kancelaria@men.gov.pl.
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych
Stegna, 23 maja 2024 r.